OBLAK INTERNACIONAL – ODGOVORNOST NA PRVOM MESTU

Otpadne vode


 

“OBLAK INTERNACIONAL” kao društveno odgovorna kompanija, koja poštuje visoke zahteve Evropske Unije, čiji menadžment je svestan činjenice da životna sredina i zdravlje ljudi zavisi upravo od toga koliko mi o njima vodimo računa, izgradila je u okviru svog poslovnog prostora sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat čija funkcija je da se iz pogona za pranje kontejnera u kanalizaciju ispušta prečišćena voda, u potpunosti je zaživeo.

Ovu ideju sproveli smo u delo u trenutku kada čak ni veći gradovi u Srbiji ne poseduju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, želeći da budemo dobar primer i podsticaj drugima da se na sličan način ophode prema životnoj sredini. Iako je ovo jedan od prioritetnih uslova u ispunjavanju kriterijuma za poglavlje 27, procenjuje se da nam je potrebno oko pet milijardi evra da se taj posao dovrši. I tamo gde ima prečistača, u svega četiri grada, mnogo toga nedostaje da bi se potpuno sprečilo zagađenje. Sledeći korak u tom sistemu odgovornosti su kompanije koje neće smeti otpadnu vodu da ispuštaju u kanalizaciju, dok je ne prečiste. Shvatajući kolika je naša uloga i odgovornost, u susret donošenju zakonske regulative, nadležni u “OBLAK INTERNACIONAL”predupredili su ovu oblast i izgradili sistem za prečišćavanje otpadnih voda.

Naše postrojenje svojim kapacitetom zadovoljava potrebe firmi različitih profila, sa mogućnošću da svoje usluge ponudimo kompanijama koje nemaju izgrađene sisteme za tretman otpadnih voda u okviru svojih pogona. Naš cilj je da se u reke ispušta prečišćena voda, jer smo svesni da priroda ume da se osveti za svako narušavanje ravnoteže.

 

  OSNOVNA DELATNOST

Jedna od aktivnosti koju obavlja „Oblak Internacional“ je i pranje IBC kontejnera. Od mašina poseduje automatski uređaj za pranje kontejnera sa povratkom sredstva za pranje preko filter-uređaja, koji je sastavni deo linije. Pored automatske mašine, koristi i pranje standardnim mašinama visokog pritiska, koje rade manuelno. Broj ovih mašina, koje istovremeno rade, je dve do tri.

Prosečan broj opranih kontejnera manuelnim putem iznosi od 10 do 12 komada dnevno, odnosno ukupno od 35 do 40 komada IBC na dan.

Potrošnja vode na ovim mašinama iznosi između 0,15 i 0,20 m3 po komadu ili 6 do 8 m3 na dan.
Automatska mašina prosečno pere 20 kom na dan ili 5 m3. Ukupna potrošnja vode iznosi između 12 i 15 m3 u toku dana. Prosečna potrošnja je 2,5 m3 po satu.

 

  POSTROJENJE ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Na postrojenju za tretman otpadnih voda NE TRETIRAJU se eksplozivne materije, otrovi, zarazne materije, toksične supstance, ekotoksične supstance, radioaktivne, kancerogene, mutagene i teratogene materije.

U procesu fizičko-hemijskog tretmana koriste se sledeće hemikalije:
– koagulanti: Ca (OH)2, CaO, PAC, FeCl3, FeSO4, Al2(SO4)3
– flokulant: polielektroliti na bazi akrilamida (PAM),
– materije za otklanjanje neprijatnih mirisa
– baze (rastvori NaOH, Ca(OH)2)
– kiseline: rastvori HCl, H2SO4, H2 CO3

Izbor otpimalne vrste i doze koagulanta, flokulanata i hemikalija za korekciju pH vrednosti, za datu vrstu otpadnih voda, vrši se na osnovu laboratorijskih eksperimentalnih podataka.
Utrošak hemikalija (koagulanata, flokulanata, baza i kiselina) zbirno, ne prelazi 3% od ulaznih količina otpadne vode.

 

  KAKO FUNKCIONIŠE POSTROJENJE:

U okviru pogona pranja izvedeni su kanali za sakupljanje vode iz svih mašina koji vode u sekundarni separator sa dve komore:
– Komora za prijem i izdvajanje plivajućih i taložnih komponenti,
– Komora za prihvatanje otpadne vode u kome je instalisana „potopljena pumpa“.
Neposredno pored pogona za pranje postoji „tank vana“ rezervoara za mazut dimenzija 12 x 12 m i visine 195 cm, zapremine 280m3 za prihvatanje otpadne vode iz pogona pranja.

Bazeni su međusobno spojeni prelivnim otvorima, kao i ventilima na dno bazena. Zidovi bazena su izolovani poliester smolom tako da je postignuta potpuna nepropustnost i otklonjene eventualno porozne površine.

 

  OSNOVNE FUNKCIJE BAZENA

Formirani „lavirint“ u dužini od oko 30m omogućuje taloženje svih čestica većih od 10 mikrometara. Iz prijemnog bazena influent oslobođen plivajućih i taložnih materija na nivou od 80cm uliva se u sledeća dva bazena gde su postavljeni nivo senzori – min – max. odakle preko pumpe za pretakanje vode idu dalje u postrojenje na dalji tretman. Bazeni su prekriveni lakom konstrukcijom u cilj sprečavanja eventualnih mirisa. U okviru postrojenja postoji rezervni bazen za specijalne vrste otpadnih voda, koje u startu nisu definisane.
U okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda inastaliran je bazen za prihvatanje prečišćene vode. Voda iz tog bazena se ponovo koristi za pranje kontejnera, odnosno kao tehnička voda. Višak prečišćene vode preko maraca protoka odvodi se u kanalizaciju.
U okviru lavirinta u bazenu, na dvanaestom metru, postavljena je brana za prihvat plivajućih materija.

 

  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI OPIS RADA POSTROJENJA PO PROCESIMA

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI OPIS RADA POSTROJENJA PO PROCESIMAPriprema hemikalija započinje izradom „YAR“ testa. Izbor i učešće koagulanata i flokulanata vrši se uvek kada dođe do promene sastava influenta.

Kako je egalizacioni bazen dovoljno veliki to se ujednačavanje sastava ostvaruje kvalitetno tako da su YAR testovi povremeni, a obavezni nakon konstatacije nepostignutnih parametara po GVE.

Pregled hemikalija sa kojima su tretirane otpadne vode „Oblak Internacional“: Ca (OH)2 kao koagulant, Alum (Al2 (SO4)3, PAC kao koagulant, PAM kao flokulant

 

  PROCES SEPARACIJE

– Proces separacije flokule- prečišćena voda odvija se u taložniku sa ugrađenom centralnom cevi za usmeravanje taloga prema dole a, vode prema prelivu na vrhu.
– Potapajuća pumpa se uključuje prema unapred ispitanoj brzini taloženja. U principu radi nekoliko sekundi nakon završenog doziranja „šarže“ iz miksera pumpom. Izlaz taloga usmerava se u sledeći bazen.
PROCES FILTRIRANJA – DORADA TRETIRANE VODE U SLUČAJU POTREBE ZA RECIRKULACIJU, ODNOSNO PONOVNU UPOTREBU U POGONU PRANJA
Filtriranje vode vrši se na peščanom i/ili karbon filtru. U okviru sistema postoji pumpa koja predstavlja dodatnu opremu za naknadni tretman vode. Filtrirana voda se usmerava povremeno u bazene iz kojih se posebnom pumpom pretače voda u rezervoar u pogonu pranja kontejnera.